UngDragør: 20510728 Klub: 23247835 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Vedtægter

§ 1 UngDragørs bestyrelsessammensætning


Stk. 1. Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse bestående af 14 medlemmer

-          2 repræsentanter for henholdsvis DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og LO (Landsorganisationen i Danmark)

-          2 medarbejderrepræsentanter fra henholdsvis klub og ungdomsskole

-          2 elevrepræsentanter

-          4 forældrerepræsentanter for en af skolebestyrelserne

-          2 repræsentanter for Dragørs foreningsliv

-          2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen

 

Stk. 2. Samtlige medlemmer har stemmeret. Eleverne må dog ikke deltage i afstemninger om eller overvære den del af forhandlingerne, der angår sager vedrørende enkeltpersoner.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret. Ungdomsskolelederen er tillige sekretær for ungdomsskolebestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistant til denne.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne uden stemmeret, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

 

§ 2 Valg


Stk. 1. Valgperioden for de i § 1 nævnte repræsentanter er fire år. Valgperioden for elevrepræsentanter er dog et år.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsesrepræsentanter udpeges eller vælges snarest muligt efter hvert kommunalvalg, undtaget elevrepræsentanterne, der, jf. stk. 1, vælges hvert år inden 1. december.

Stk. 3. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder en stedfortræder i bestyrelsen for resten af valgperioden.

Stk. 4. Repræsentanterne for DA og LO vælges af ungdomsskolelederen.

Stk. 5. Ungdomsskolens leder afvikler valg for medarbejderne. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Valget sker ved bundet flertalsvalg.

Stk. 6. Ungdomsskolens leder afvikler valg for eleverne. Der skal vælges to elever til bestyrelsen.

Stk. 7. Forældre fra skolebestyrelserne vælges til ungdomsskolebestyrelsen internt i skolebestyrelserne, koordineret af folkeskolelederne.  

Stk. 8. Repræsentanter fraDragørs foreningsliv vælges af ungdomsskolelederen.

Stk. 9. Repræsentanterne for Kommunalbestyrelsen vælges af Kommunalbestyrelsen inden for dets medlemskreds.

 

§ 3 UngDragørs bestyrelses opgaver


Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter ungdomsskolelovens § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen afgiver indstilling til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektør, pædagogisk medhjælp, lærere og andre pædagogiske medarbejdere. Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Stk. 3. Ungdomsskolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

 

§ 4 Arbejdsgang


Stk. 1. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og en næstformand til at fungere, når formanden har forfald.

Stk. 2. Der holdes møde så ofte formanden eller tre af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes møde mindst fire gange om året.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Et mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt ungdomsskolebestyrelsens udtalelser.

Stk. 4. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 5. Ungdomsskolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 5 Ikrafttræden


Vedtægten træder i kraft den 14.12.2017.