UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Ungdomsskolens retsgrundlag

Bekendtgørelse om ungdomsskolens virksomhed

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, fastsættes:

§ 1. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte:
1) Almen fritidsundervisning. som er i overensstemmelse med ungdomsskolens formål
2) Undervisning i enkelte fag som kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve eller folkeskolens 10.-klasseprøve.
3) Specialundervisning for unge med fysiske eller psykiske handicap.
4) Særligt tilrettelagt undervisning for udlændinge i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold.

§ 2. Undervisning efter § l, nr. 2, skal være tilrettelagt så kravene i bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver m.v. er opfyldt.

§ 3. Særligt tilrettelagt undervisning efter § l, nr. 4, tilbydes udlændinge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke er fyldt 18 år. Undervisningen skal styrke deltagernes kompetence til at benytte samfundets almindelige undervisningstilbud.
    Stk. 2. Hvis det ikke anses for muligt eller rimeligt at tilbyde denne undervisning i ungdomsskolen. kan kommunalbestyrelsen lade de pågældende deltage i den undervisning, der etableres i henhold til lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at ungdomsskoletilbuddet ud over den i § l nævnte undervisning skal omfatte:
 l) Heltidsundervisning på folkeskolens 8. og 9. klassetrin. jf. folkeskolelovens § 14, § 18, stk. 3 og § 33, stk. 3.
2) Heltidsundervisning, der giver mulighed for at følge 10. klasse, og aflægge de tilhørende prøver, jf. folkeskolelovens § 8, stk. 1-4, § 14 og § 18, stk. 3.
3) Undervisning i færdselslære og knallertkørsel, med henblik på erhvervelse af knallert- bevis, efter de gældende regler.
4) Aktiviteter der i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i et samspil med f.eks. skole-, social-, beskæftigelses- og fritidsområderne.
    Stk. 2. Heltids undervisning efter stk.. l, nr. l, skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen er ikke bundet af folkeskolens regler om deling på klassetrin, fagrække, læseplaner, timeopdeling m.v., jf. dog folkeskolelovens § 18, stk. 3.
    Stk3. Heltidsundervisning efter stk.. l, nr. 2, skal opfylde kravene til den obligatoriske undervisning i folkeskolens 10. klasse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen kan udover de i § l og § 4 nævnte tilbud beslutte, at ungdoms- skoletilbuddet også skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed.
    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter de økonomiske vilkår for deltagelse i ungdoms- skolens klub- og fritidsvirksomhed, så de er i overensstemmelse med den tilsvarende virksomhed efter lov om støtte til folkeoplysning.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2000, og har virkning fra den l. august 2000.
    Stk2. Bekendtgørelse nr. 73 af 13. februar 1996 om ungdomsskoler ophæves.