UngDragør: 20510728 Klub: 23462637 // ungdomsskolen@dragoer.dk

Sikkerhedsinstruks for motorbåd


DRAGØR KOMMUNE

Ungdomsskolen

Kirkevej 8 ž2791 Dragør 

E-mail: ungdomsskolen@dragoer.dk

Hjemmeside: www.dragoerungdomsskole.dk

Telefon 2964 5208 

CVR-nr: 12881517

 

 

Sikkerhedsinstruktion gældende for motorbåd

 

 • 1 – Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person

Rederen/ejeren er Dragør Kommune

Kirkevej 7, 2791 Dragør.

CVR-nr. 12881517

Sejladsansvarlig for Ungdomsskolen og Friluftsskolen er skoleleder

Christoffer Søe

Kirkevej 8

2971 Dragør

 

 • 2 – Sejladsaktiviteter:

Antal: Sejladser med op til 12 passagerer inkl. bådfører. Max 1400 kg.

 

Hvor: Godkendt sejladsområde er i Øresund, med Middelgrundsfortet i nord og Drogden Fyr i syd. Hvis der ønskes sejlads uden for disse områder, skal der udarbejdes særlig instruks for dette og rederen skal godkende dette.

 

Hvornår: Al sejlads finder sted med en vandtemperatur på minimum 10 grader. Hvis der ønskes sejlads ved vandtemperatur under 10 grader, udarbejdes der særlig instruks for dette (Fx termisk beskyttelse af alle i båden).

Al sejlads foregår normalt i dagslys. Sejlads om natten finder kun sjældent sted. I de tilfælde vil der blive taget særlige forholdsregler omkring lys, flådesejlads, lydsignaler mv.

Vinden må max 8 m/sek. Hvis vinden tiltager uforventet, afbrydes sejladsaktiviteten.

 

Forældre til unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) ved undervisning i ungdomsskolen. Ved aktiviteter i Friluftsskolen har folkeskolen oplysningspligt om aktiviteterne over for forældrene. Dette gøres via skolernes intranet.

 

 • 3 – Identifikation af risici:

Som følge deraf vurderes følgende risici:

- Kollisioner og grundstødning

- Udsættelse for nedkøling ved vand, vind eller andre vejrpåvirkninger.

- Passagerer kan falde over bord under acceleration eller opbremsning eller ved høj sø/dønninger

- Motorstop

- Bordfyldning

- Brand

- Vandsportsaktivitet

 

 • 4 – Tiltag for at imødegå risici:

Risiko                                  Tiltag

Grundstødning                  Der sejles kun i kendt område, hvor der ikke er risiko for                                                             grundstødning. Ved sejlads i ukendt farvand undersøges forholdene.                                          Ved vanddybde på under 1,5 meter max 5 knobs fart.

Kollision                             Farten tilpasses forholdene, fx moleanlæg, andre både, svømmere                                             mm.

Nedkøling                          Der sejles kun ved vandtemperatur over 10 grader.

                                            Vurderes det at nedkøling finder sted afbrydes turen eller førstehjælp                                       iværksættes.

Passagerer over bord        Før sejlads instrueres passagerer iht. sikkerhedsreglement.

                                            I tilfælde af mand over bord iværksættes MOB.

Motorstop                         Der er reservemotor ombord til at sikre fremdrift.

Bordfyldning                      Båden er udstyret med 2 stk. lænsepumper agter, samt pøs.

Brand                                  Der er brandslukker i båden.

 

 • 5 – Beskrivelse af fartøj og udrustning:

Båden er en POCA plastjolle på faktor 14,52 (L=6,00 m og B=2,42 meter).

Båden er udstyret med 1 stk. 130 hk Yamaha udenbordsmotor, samt en 5 hk Yamaha reservemotor.

I båden der findes ankergrej, redningsleider, 2 fendere, ekstra tovværk, brandslukningsudstyr, nødsignaler, redningskrans, VHF radio med DSC, navigations gps, førstehjælp, tågehorn, lygte, kompas, 2 stk. lænsepumper og en pøs, værktøj (kniv, umbraco, skruenøgler, hammer mm), reserve benzindunk på 10 liter, ekstra motorolie 4 takts 1 liter.

 

 • 6 – Besætningen og dens kompetencer:

Ved sejladser består besætningen af 1 bådfører.

Bådføreren skal have følgende kvalifikationer og gyldighed af:

- Speedbådskørekort.

- Radiocertifikat VHF-src.

- Gyldigt førstehjælpsbevis på 12 timer eller 8 timers førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i førstehjælp.

- Grundlæggende navigationskendskab til søkort, GPS, kompas, kurser, distancer mm.

- Teknisk kendskab til POCA 600 jollen, såsom motor, styretøj, redningsudstyr og sikkerhedsinstruks.

- Minimum 20 timers motorbådserfaring, hvor af de 2 timer er fra POCA jollen eller lignende.

 

 • 7 – Operative forholdsregler, som skal følges af besætningen og passagerer:

Der kan max medtages 11 passagerer og 1 besætningsmedlem om bord.

Redningsveste skal bæres under sejlads.

Der sejles ikke ved vindhastigheder over 8 m/s middelvind.

Der sejler ikke i bølgehøjder over 1 m signifikant bølgehøjde

Passagerer må ikke være påvirket af alkohol/rusmidler.

Rygning og indtagelse af alkohol ombord på båden er ikke tilladt.

 

 • 8 – Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke:

Såfremt der opstår en ulykke kontaktes enten Lyngby Radio kanal 16 ved hjælp af den ombordværende VHF-dsc radio eller mobiltelefon, således at båden kan kommes til undsætning.

Lyngby Radio er på VHF kanal 16

Lyngby Radio telefon nummer: (+45) 80604020 eller 112

Alle ombordværende skal være iført redningsvest under hele sejladsen.

 

 • 9 – Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker:

Der er VHF-dsc radio ombord.

Der er opladt, tilgængelig mobiltelefon ombord.

Der er nødraketter og tågehorn ombord.

 

 • 10 – Forholdsregler, som sikrer at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og

opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion:

Liste med antal passagerer og mobiltelefonnummer på pårørende, efterlades ved bil/ trailer på land samt sendes via mobilfoto til relevante samarbejdspartnere. Bilag 1

 

 • 11 – Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruks til nye ombordværende personer inden sejladsens start:

Ved hver sejlads gives deltagerne en kort instruks om hvor sejladsen skal foregå, hvad der skal foregå undervejs, hvilke redningsmidler (herunder demonstration af korrekt påtaget vest) vi har med og hvor de er. Desuden informeres om, hvordan man skal forholde sig ved overbordfald og utilsigtede hændelser.

 

 • 12 – Beskrivelse af hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker:

Såfremt der opstår en utilsigtet hændelse eller ulykke om bord vurderes følgende:

- Hvordan er forholdet opstået?

- Var der fejl på udstyr om bord?

- Er der begået menneskelige fejl?

- Hvad kan forbedres?

Tiltag indarbejdes i sikkerhedsinstruksen.

 

 

Skoleleder Christoffer Søe

Dragør Ungdomsskole

 1. januar 2021

 

 

Retningslinjer for brug af POCA 600 jolle.

 

 • Jollen må kun anvendes til erhvervssejlads i kommunalt regi.
 • Sikkerhedsinstruksen angiver regler og vilkår for anvendelse af jollen.
 • Ejere af båden er Ungdomsskolen 70 % og SSP 30 %.
 • Jollens drifts udgifter til materiel, reparationer, forsikring, vedligehold deles ligeligt mellem ejere.
 • Det er ejernes ansvar at gennemgå båden hvert forår inden sejlsæson ca. 1. maj og i efteråret efter sejlsæson ca. 31/10. Jollen gennemgås for skader, fejl, mangler og forældelse (Fx nødraketter og veste mm) mm.
 • Der er tegnet ansvars og ulykkesforsikring på båd, passagerer, transport, brand og tyveri. Selvrisikoen er 5.000,-
 • Det er institutionslederen der er reder af sejladsaktiviteten. Fx ved ungdomsskolesejlads er det ungdomsskolelederen der er reder. Ved SSP sejlads er det SSP-konsulenten der er reder.
 • Båden kan kun benyttes gennem Ungdomsskolen eller SSP.
 • Brændstof skal være opfyldt efter hver tur. Benzin 95 blyfri.
 • Ved brug af båden skal alle fejl, mangler, defekter m.m. indrapporteres til ejerne.
 • Det er bådførerens ansvar at tjekke båden stand og udstyr inden hver sejlads.

Forældre til unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept) i institutionen. Ved aktiviteter i Friluftsskolen har folkeskolen oplysningspligt om aktiviteterne over for forældrene. Dette gøres via skolernes intranet.